بسی‌ رنج بردم بدین سال سی‌ 
عجم زنده کردم بدین پارسی‌ 
پی‌ افکندم از نظم کاخی بلند 
که از باد و باران نیابد گزند 
بناهای آباد گردد خراب 
ز باران و از تابش آفتاب

بسی‌ رنج بردم بدین سال سی‌ 

عجم زنده کردم بدین پارسی‌ 

پی‌ افکندم از نظم کاخی بلند 

که از باد و باران نیابد گزند 

بناهای آباد گردد خراب 

ز باران و از تابش آفتاب