گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمین  روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین  ای تو یزدان ، ای تو گرداننده مهر و سپهر  برترینش کن برایم این زمان و این زمین
 
Happy Norooz

گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمین

روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین

ای تو یزدان ، ای تو گرداننده مهر و سپهر

برترینش کن برایم این زمان و این زمین

 

Happy Norooz